Многоезичната платформа
MLP-BOOK MLP-BG-301​

С финансовата помощ на ЕС по проект:
BG16RFOP002-2.001-1267-C01